Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

De VGRGN registreert en verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u zich als lid of donateur aanmeldt. Dat doet u bij het secretariaat met een schriftelijk verzoek of via een e-mail. Ook kunt u deze gegevens zelf rechtstreeks op de website invoeren. Dit verdient de voorkeur.

De VGRGN gebruikt deze gegevens in haar ledenadministratie teneinde:

  • Te kunnen vaststellen of uw lidmaatschap / donateurschap in overeenstemming is met de statuten.
  • U uitnodigingen te kunnen sturen voor bijeenkomsten van de vereniging, zoals Algemene Ledenvergaderingen en georganiseerde activiteiten.
  • U te kunnen bereiken voor overige verenigingsdoeleinden.
  • De contributie en de kosten van eventuele georganiseerde verenigingsactiviteiten af te handelen.


Inzage, aanpassing en verwijdering van gegevens

U heeft het recht op inzage, aanpassing/correctie en bij beëindiging van uw lidmaatschap verwijdering van uw gegevens. U kunt dat schriftelijk, per e-mail of via de website doen of laten doen. Op de website kunt u zelf direct uw eigen gegevens aanpassen.

Indien u bij beëindiging van het lidmaatschap of donateurschap geen verplichtingen meer heeft naar de vereniging, dan worden uw gegevens verwijderd, bij eerste gelegenheid. Heeft u bij beëindiging van het lidmaatschap nog wel verplichtingen naar de vereniging, dan worden uw gegevens verwijderd bij vereffening of op het moment dat dien aangaand een regeling met u is getroffen. (Persoons)gegevens die fiscaal dienen te worden bewaard, bewaren we tot het einde van de fiscale termijn. De vereniging hanteert nadien geen bewaartermijn van uw gegevens.

Zorgvuldig beheer gegevens

De VGRGN gaat zorgvuldig met uw gegevens om en past hiertoe geëigende technische en organisatorische middelen toe om het verlies of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De VGRGN geeft uw gegevens niet door aan derden, tenzij noodzakelijk i.v.m. verenigingsactiviteiten. Dit betreft enerzijds organisaties waarmee we samenwerken voor een sterkere belangenbehartiging van onze doelstellingen zoals ´collega´ verenigingen van gepensioneerden en anderzijds organisaties waarmee we in zee gaan met recreatieve oogmerken. In beide gevallen verstrekken we alleen de voor deelname ter zake doende persoonsgegevens van de deelnemers zelf. Dit met medeweten en toestemming van betrokkenen.

Media

Via het tabblad ‘Foto’ kunt u, zo u dat wilt, aan uw persoonsgegevens een profielfoto toevoegen. We gaan ervan dat u hiermee tevens toestemming geeft deze foto te plaatsen in het ‘Smoelenboek’.  Geadviseerd wordt er op te letten dat de foto geen GPS locatie gegevens bevat. Veel toestellen voorzien in de mogelijkheid deze gegevens in de z.g. meta data bij de foto vast te leggen zodat te achterhalen is waar de foto is genomen. Deze instelling is doorgaans uit te schakelen. Ook kunnen deze gegevens uit het fotobestandje, voorafgaand aan de upload, worden verwijderd. Overige foto’s, filmpjes en andere media bestanden, bijvoorbeeld van uitstapjes, worden alleen op de website geplaatst met uw toestemming.

Reacties, cookies en bezoekgedrag.

Het achterlaten van reacties op de VGRGN site is niet gefaciliteerd. Ook maakt de site geen gebruik van cookies en wordt geen bezoekersinfo geregistreerd.

Contact

Vragen en opmerkingen kunt u op de site doorgeven via het tabblad ‘Contact’. Het bericht dat u daar ingeeft, wordt vervolgens via e-mail doorgestuurd naar het secretariaat. Daarna wordt het van de site verwijderd. U kunt natuurlijk ook direct naar het secretariaat mailen.

Wijziging Privacy verklaring

De VGRGN behoudt zich het recht voor wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring.

Vragen en klachten

Mocht u vragen of klachten hebben, bijvoorbeeld over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring, dan horen wij dit graag, zodat wij u verder kunnen helpen. U kunr datoe contact opnemen met het secretariaat van de vereniging. Voor klachten over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder.

Vereniging van Gepensioneerden van de Randstad Groep Nederland (VGRGN)
Tsjalk 6
8501 SR Joure
info@vgrgn.nl

Versie mei 2018

inloggen bij vgrgn

nog geen account?